Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

Aanvullende dekkingen

Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

De OVI keert vaste bedragen uit bij overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval met het verzekerde voertuig. De dekking geldt voor de chauffeur en voor de passagiers. De OVI biedt geen dekking voor wedstrijden, taxi en lesauto’s. De dekking vervalt ook als de chauffeur het voertuig niet mag besturen wegens bijvoorbeeld drank- of drugsgebruik of een ontzegging heeft van de rijbevoegdheid.

Schadeverzekering inzittenden (SVI)

De SVI is een extra dekking die de gevolgschade voor bestuurder en passagiers dekt tot een bepaald bedrag, meestal € 1.000.000,= na een ongeval met het verzekerde voertuig. De dekking omvat zowel letselschade als schade aan bezittingen van de bestuurder of passagiers en gevolgschade. Poliscounter adviseert ondernemers altijd een SVI af te sluiten. Dit is een uiitstekende aanvulling op de WEGAM polis en verzekert ook de ondernemer zelf, inclusief de inkomensschade! Schade aan dieren is niet verzekerd.

Eigen vervoerverzekering

De eigen vervoerdekking voor bestelwagens verzekert de inhoud van uw eigendommen in de laadruimte tegen verlies en diefstal. De standaarddekking bedraagt maximaal € 20.000,=. Voor hogere dekking biedt de Poliscounter maatwerk. De eigen vervoerdekking is een oplossing voor de ondernemer die zijn gereedschap in zijn bestelbus bewaart en geen werkplaats heeft om de bestelwagen te stallen. Ook voor reparatiegoederen en handelsgoederen.

Inboedel vrachtwagen

Deze verzekering biedt tot maximaal € 5.000,= dekking voor schade aan persoonlijke eigendommen van de chauffeur als gevolg van ongeval, brand, ontploffing en diefstal na braak. Voor de volgende objecten is de dekking beperkt tot € 350,-: horloge, verrekijker, optische instrumenten, fototoestel of audio(-visuele)-apparatuur. Sieraden en mobiele telefoons, alsmede zaken met antiek-, kunst-, of verzamelwaarde zijn van de dekking uitgesloten. Deze laatste zaken vallen wel onder de uitgebreide inboedelverzekering met een buiten de deur dekking. 

Verhaalsrechtsbijstand

De verhaalsrechtsbijstandsverzekering biedt rechtsbijstand wanneer u schade of letsel oploopt door een ongeval met het verzekerde voertuig. Deze verzekering biedt juridische hulp bij het verhalen van de schade op de tegenpartij.

Aansprakelijkheid vervoer gevaarlijke stoffen

In verband met het in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) bepaalde, geeft de verzekering ook dekking voor het in de W.A.M. bedoelde risico van aansprakelijkheid voor schade door een gevaarlijke stof aan boord van de volgens de polis (mee)verzekerde objecten. Deze dekking geschiedt tot ten hoogste een bedrag van € 10.000.000,-- per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen. Indien de verzekeringnemer een vennootschap onder firma is dan wel een besloten of naamloze vennootschap, is schade, toegebracht aan de bestuurder van het motorrijtuig, onder deze dekking begrepen, voor zover de bestuurder niet zelf leiding geeft aan de desbetreffende vennootschap. Voor een gebeurtenis, die plaatsvindt in een land binnen het verzekeringsgebied, waar krachtens een met de W.A.M. overeenkomende wet of enige andere wettelijke verplichting een hoger verzekerd bedrag is voorgeschreven, geldt deze dekking voor dat hogere bedrag.

vervangend vervoer vrachtwagen

In geval van beschadiging of verlies van de verzekerde vrachtwagen door een onder de motorrijtuigverzekering gedekte gebeurtenis, vergoedt de maatschappij maximaal € 234,- per werkdag. In geval van beschadiging van de verzekerde vrachtwagen wordt het verzekerde bedrag vergoed over de termijn die overeenkomt met de technische reparatieduur in werkdagen, zoals vastgesteld door een door of met toestemming van de maatschappij aangewezen deskundige. In geval van verlies van het verzekerde motorrijtuig wordt het verzekerde bedrag vergoed over een termijn die overeenkomt met de levertijd van een soortgelijk motorrijtuig, zoals vastgesteld door een door of met toestemming van de maatschappij aangewezen deskundige.
Van verlies is ook sprake als in geval van beschadiging de auto total loss blijkt, van totaal verlies in technische zin en als de verzekeringnemer door joyriding tijdelijk niet over het motorrijtuig kan beschikken, in welk geval ten hoogste het verzekerd bedrag wordt vergoed over de periode waarover de verzekeringnemer niet kan beschikken over het verzekerde motorrijtuig.
De vergoedingstermijn is maximaal 30 werkdagen, exclusief zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen, met een eigen risico van 2 werkdagen na het evenement.
De vergoeding geschiedt exclusief btw.

Casco verzekering aanhanger/oplegger

Deze aanvullende verzekering biedt dekking voor schade veroorzaakt door de eigen aanhanger/oplegger, ook als de schade ontstaan is na het afkoppelen van de aanhanger. Ook schade als gevolg van eigen gebrek is verzekerd.

Bereken uw meteen uw premie

Klik op bereken uw premie voor een gratis offerte en om uw vrachtauto verzekering on line af te sluiten.

Bereken premie